O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Pułtusk położone jest w centralnej części kraju, w województwie mazowieckim i swoim zasięgiem obejmuje cały teren powiatu pułtuskiego oraz części powiatów makowskiego, ostrołęckiego i wyszkowskiego.

Zasoby leśne

Zróżnicowanie siedliskowe Nadleśnictwa Pułtusk wiąże się z położeniem geologicznym oraz różnorodnością typów gleb.

Hodowla lasu

HODOWLA LASU - dział gospodarki leśnej, w którego zakres wchodzą prace związane z: przygotowaniem powierzchni do powstania młodego pokolenia lasu na miejsce wyciętego starodrzewu, sadzeniem lasu i pielęgnowaniem lasu. Sadzenie nowego pokolenia lasu można podzielić na odnowienia i zalesienia.

Ochrona lasu

Nasze nadleśnictwo należy do grupy o średnim zagrożeniu. Lasy nadleśnictwa oddalone są od ośrodków przemysłowych nie są więc zagrożone bezpośrednim wpływem pyłów, gazów i ścieków. Ogólny stan sanitarny lasu jest dobry. Ilość usuwanego posuszu wynosi 0,16m3/ha, co znaczy że nasze lasy są zdrowe.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez właściwego Ministra do spraw leśnictwa

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Ochrona przyrody

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej.