Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zróżnicowanie siedliskowe Nadleśnictwa Pułtusk wiąże się z położeniem geologicznym oraz różnorodnością typów gleb.

Udział siedlisk leśnych

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny - ponad 57%. Obręby Lemany i Różan pod względem występujących typów siedliskowych lasu są bardzo podobne. Siedliska borowe zajmują w nich ok. 65% powierzchni. W obrębie Lemany siedliska wilgotne i bagienne zajmują ok. 13%, a w obrębie Różan - 9%. Odmienną strukturą charakteryzuje się obręb Pułtusk, w którym dominują siedliska lasowe, zajmujące prawie 85% powierzchni. Siedliska borowe wykształciły się tylko na 15% powierzchni leśnej obrębu. Największy jest tu również udział siedlisk wilgotnych i bagiennych - 20%.

Udział gatunków lasotwórczych

Gatunkiem panującym w drzewostanach Nadleśnictwa Pułtusk jest sosna. Udział drzewostanów z sosną jako gatunkiem panującym wynosi ponad 79%. Drugim, pod względem udziału powierzchniowego, gatunkiem jest dąb, panujący w drzewostanach na ok 9% powierzchni leśnej. Drzewostany z panującą olszą zajmują 6% powierzchni, a brzozą - 4,5% powierzchni. Pozostałe gatunki zajmują powierzchnię poniżej 1%.

Udział drzewostanów w klasach wiekowych

Największy udział mają drzewostany w wieku 51-70 lat. Ich udział wynosi 32%. Najbardziej wyrównany wiekowo jest obręb Lemany, w którym udział najliczniejszej podklasy wieku (IVa) nie przekracza 15% a jednocześnie w ramach drzewostanów do 100 lat, różnica między poszczególnymi podklasami wieku wynosi maksymalnie 10%. W obrębie tym zwraca szczególną uwagę struktura w obrębie drzewostanów średniowiekowych (IIIb-Va), gdzie udział poszczególnych podklas jest bardzo wyrównany, waha się między 12-15%.
W obrębach Pułtusk i Różan struktura wiekowa drzewostanów jest bardziej zróżnicowana. Najliczniejsza klasa wieku (IVa w obrębie Pułtusk i IIIb w obrębie Różan) przekracza 20%.
Udział drzewostanów w wieku ponad 100 lat najwyższy jest w obrębie Pułtusk (4,1%), najniższy w obrębie Różan (2,6%).