Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to obszary objęte ochroną dla zachowania w stanie naturalnym lub mało zmienionym zbiorowisk roślinnych, określonych gatunków roślin i zwierząt, jak też elementów przyrody nieożywionej. Są to obiekty cenne ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych lub krajobrazowych.

         

 Rezerwat Popławy

Powołany Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 4.04.1977 r. na pow. 6,28 ha.Nazwa pochodzi od najbliższej większej miejscowości – wsi Popławy leżącej ok. 2 km od rezerwatu. Położony jest w gminie Obryte i usytuowany jest we wschodniej części największego kompleksu w nadleśnictwie – uroczysko Popławy. Jest to rezerwat leśny częściowy.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie starodrzewu sosnowego z bogatym 
runem.

   

Walory przyrodnicze
Głównym walorem przyrodniczym są ponad 180 – letnie drzewostany sosnowe zachowane w stanie niezmienionym, z samoistnie odnawiającą się sosną, z bogatym runem i bogatą fauną.
Rezerwat położony jest na obszarze wału nadrzecznego. Teren ten charakteryzuje się falistym ukształtowaniem. Spośród chronionych gatunków zwierząt występują m.in: puszczyk, orzechówka, sójka, jaszczurka zwinka, zaskroniec, padalec, żmija zygzakowata oraz ropucha zwyczajna i zielona.
Cel ochrony rezerwatu nie jest zagrożony.

 Rezerwat Stawinoga

Powołany Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 3.12.1981 r. na pow. 146,51 ha.
Rezerwat położony jest w gminie Zatory. W skład rezerwatu wchodzą:- obszar lasu o pow. 31,24 ha w Nadleśnictwie Pułtusk, - obszar stawów, lasu i nieużytków o pow. 112,27 ha,zarządzany przez PZW w Wierzbicy k/Serocka, - oraz obszar łąk o pow. 3,00 ha, stanowiący własność Skarbu Państwa.
Jest to rezerwat faunistyczny, częściowy. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno – bagiennym i leśnym oraz miejsc odpoczynku i żerowisk ptaków przelotnych. 

Walory przyrodnicze
Część rezerwatu zarządzana przez Nadleśnictwo Pułtusk położona jest w sąsiedztwie stawów stanowiących ostoje dla wielu cennych gatunków ptaków, w tym wielu gatunków chronionych. Na terenie rezerwatu występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Są to m.in: listera jajowata (Listera ovata), pierwiosnka lekarska (Primula officinalis), narecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata), groszek błotny (Lathyrus paluster), czerniec gronkowy (Actea spicata), gruszyczka okrągłolistna (Pirola rotundifolia).
Na terenie rezerwatu miejsce gniazdowania mają 43 chronione gatunki ptaków, na szczególną uwagę zasługuje: rybołów, żuraw i bocian czarny. Ssaki reprezentowane są przez takie gatunki jak: dzik, jeleń, sarna, łoś, borsuk, piżmak, tchórz. Z gadów występują: jaszczurka zwinka, zaskroniec i padalec, natomiast z płazów żaby: moczarowa, trawna, wodna, jeziorkowa oraz ropucha zielona, kumak nizinny i rzekotka drzewna.

 Rezerwat Bartnia
Powołany Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 4.04.1977 r. na pow. 14,60 ha. Regionalna nazwa rezerwatu to 'Czapliniec'. Położony jest w gminie Obryte w Leśnictwie Zambski. 
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu naturalnego drzewostanu sosnowego stanowiącego miejsce lęgowe czapli siwej. Jest to rezerwat leśny, częściowy.
  

Walory przyrodnicze
Najważniejszym walorem przyrodniczym są drzewostany sosnowe naturalnego pochodzenia w wieku 140-170 lat, zachowane w stanie niezmienionym, z bogatym runem i fauną. Rezerwat położony jest w obrębie wału nadrzecznego, na terenie o zróżnicowanej, falistej rzeźbie.
Bogaty świat zwierząt reprezentują m.in: borsuk, dzięcioł czarny, kowalik, mysikrólik, kilka gatunków sikor, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, żaba trawna, ropucha zwyczajna.
Rezerwat był siedliskiem czapli siwej, od kilku lat w tym rezerwacie czapla nie gniazduje. Ptaki przeniosły się do drzewostanu olszowego we wsi Pawłówek na gruntach prywatnych. W związku z tym utracił swoje zadanie założony cel ochrony rezerwatu.


Rezerwat Wielgolas
Powołany Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 3.12.1981 r. na pow. 6,73 ha. Położony jest w gminie Zatory, w Leśnictwie Wielgolas. Jest to rezerwat leśny, częściowy.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu starodrzewu o cechach zespołu naturalnego.

Walory przyrodnicze
Jest to jeden z najstarszych fragmentów Puszczy Białej. Obejmuje małą część uroczyska Wielgolas o cechach zespołu naturalnego. Jest to dwupiętrowy drzewostan z sosną w górnym i grabem w dolnym piętrze, bogatym podszytem i bogatym nie zniekształconym runem. Zbiorowiskiem panującym w rezerwacie jest grąd Tillo-Carpinetum, w którego runie występuje rzadki gatunek turzycy orzęsionej (Carex pilosa). Występują tu m.in: 5 gatunków dzięcioła (zielony, pstry, duży, czarny, dzięciołek), krętogłów, pełzacz leśny, kowalik, mysikrólik, puszczyk i inne gatunki. 

Rezerwat Dzierżenińska Kępa
Powołany Zarządzeniem Ministra OŚZNiL z 9.10.1991 r. Jest to obszar wyspy o powierzchni 1,2 ha, położonej na rzece Narew koło wsi Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica. Jest to rezerwat faunistyczny, położony w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.
Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych.
Atrakcją może być największa w środkowo-wschodniej Polsce i jedna z większych w kraju kolonia rybitwy zwyczajnej licząca ok. 150 gniazd oraz ok. 150 par mewy śmieszki (wg dokumentacji ornitologicznej rezerwatu