Wydawca treści Wydawca treści

Zarządzenie Nr 21 w sprawie regulaminu korzystania z miejsc postoju pojazdów

Zarządzenie Nr 21 /2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk
z dnia 05 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsc postoju pojazdów
w Nadleśnictwie Pułtusk
(znak sprawy SA.715.5.2020)

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 roku oraz art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku  o lasach (D. U. 2020, poz. 6) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się do stosowania „Regulamin miejsca postoju pojazdów” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Treść „Regulaminu miejsca postoju pojazdów” zostanie udostępniona w formie tablicy informacyjnej na każdym postoju pojazdów oraz zostanie upubliczniona na stronie internetowej Nadleśnictwa Pułtusk

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Robert Wielkowski
Nadleśniczy