Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są dwa obszary Natura 2000:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Dolnej Narwi"
Swym zasięgiem obejmuje teren leśnictw: Zambski, Dąbrowa, Jurgi, Kaszewiec, Magnuszew. Powierzchnia obszaru wynosi 425,08 ha. Obszar stanowi ostoję ptaków wodno-błotnych, szczególnie w okresie lęgowym. Na terenie Doliny zinwentaryzowano 35 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej i 19 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Puszcza Biała"
Swym zasięgiem obejmuje teren  leśnictw: Zambski, Popławy, Grabowiec, Zatory, Dąbrowa, Pniewo, Wielgolas. Powierzchnia obszaru wynosi 9608,19 ha. Obszar stanowi ostoję ptaków o randze europejskiej. Na terenie PuszczyBiałej zinwentaryzowano 29 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej i 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.