Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie ich polega m.in. na zapewnieniu względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nasielsko – Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu
Na obszarze Nadleśnictwa Pułtusk znajduje się Nasielsko – Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu powołany Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie (Nr 59/X/90 z dnia 23 kwietnia 1990 r. ze zmianą w Rozp. Wojewody Ciechanowskiego nr 8/1998 z dnia 28.05.1998 r.). Powołano go w wyniku inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych województwa w celu zachowania i ochrony obszarów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz konieczności zapewnienia społeczeństwu warunków niezbędnych dla odpoczynku w środowisku reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku.
Swym zasięgiem obejmuje teren leśnictw: Pokrzywnica, Lipniki i Bulkowo o powierzchni                2 152,16 ha.