Asset Publisher Asset Publisher

Procedura pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Procedury dla lasów objętych uproszczonym planem urządzania lasu:

1. Właściciel  składa (osobiście  lub drogą pocztową) do nadleśnictwa "wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna". Wniosek musi być  wypełniony i  poświadczony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego (dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa – link poniżej lub w Starostwie Powiatowym) we właściwym starostwie. W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.
 
2. Wniosek następnie przekazywany jest do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.

3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".  

Procedury dla lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu:

1. Decyzje na pozyskanie drewna na podstawie inwentaryzacji stanu lasu wydaje starosta. W tym celu należy złożyć "wniosek o wydanie w drodze decyzji zezwolenia na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa" (dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa – link poniżej lub w Starostwie Powiatowym) we właściwym starostwie. W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.

2. Właściciel  składa (osobiście  lub drogą pocztową) do nadleśnictwa "wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna". Wniosek musi być  wypełniony i  poświadczony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego (dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa – link poniżej lub w Starostwie Powiatowy) we właściwym starostwie. W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.

3. Wniosek następnie przekazywany jest do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.

4. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".  

 

Aktualna powierzchnia lasów niepaństwowych – 12 762,76 ha
 

 


NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Pułtusk sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni ogólnej 12 762,76 ha, w oparciu o porozumienia zawarte ze Starostą Powiatu Pułtuskiego i Makowskiego, w których ustala się teren działania oraz szczegółowo określa prawa i obowiązki nadleśniczego.

Osobą prowadzącą sprawy lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jest st. spec. SL Agnieszka Łempicka, tel. 23 692 14 65, 692 15 64, 692 54 90, 692 54 91 wew. *334; e-mail: agnieszka.lempicka@warszawa.lasy.gov.pl