Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie

Zakup lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia od osób prywatnych

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021, poz. 1275) istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w szczególności, jeżeli:
- stan prawny gruntu jest uregulowany (założona księga wieczysta, brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych);
- grunt przylega do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (najlepiej z dwóch stron lub dłuższym bokiem);
- w przypadku gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy grunt musi być przeznaczony do zalesienia. Przy braku planu musi zostać wydana decyzja WZ o zagospodarowaniu terenu pod zalesienie.

 

Nadleśnictwo rozważy zasadność zakupu i przydatność na cele gospodarki leśnej wszystkich zgłoszonych nieruchomości. Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Zygmunt Skoroszewski tel. 23 692 14 65, e-mail: zygmunt.skoroszewski@warszawa.lasy.gov.pl