Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Pułtusk znajduje się ponad 20 tys. ha lasów. Lesistość obszaru zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynosi ok. 23,4%.

Pod względem zróżnicowania gatunkowego lasy Nadleśnictwa Pułtusk należą do przeciętnych. Drzewostany trzy i więcej gatunkowe zajmują około 24 % powierzchni. Wyraźnie najbogatsze są lasy w obrębie pułtuskim - drzewostany trzy i więcej gatunkowe zajmują tu około 42 % powierzchni,   natomiast w Różanie i Lemanach - tylko ok. 20 %. Niskie opady i występowanie przymrozków sprawia, że w pułtuskich lasach nie występują naturalnie takie drzewa jak buk, cis, jawor i jodła.

Jak na całym Mazowszu, także i tu najwięcej jest siedlisk borowych (2/3). Porastająca je sosna, tworzy   na wschód od Pułtuska najbardziej charakterystyczny krajobraz Puszczy Białej. Najżyźniejsze siedliska to lasy mieszane, lasy, olsy i olsy jesionowe. Rozłożone są one w dolinach rzek, a także tworzą wartościowe uzupełnienia rozległych połaci borowych.
Te bogatsze tereny - pokryte przeważnie lasami liściastymi, choć czasem także sosnowymi - zajmują łącznie ponad 5,5 tys. ha, co stanowi prawie 28% powierzchni nadleśnictwa (przede wszystkim w leśnictwach: Lipniki, Wielgolas, Dąbrowa, Bulkowo, Magnuszew).

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje 46 gatunków podlegających ochronie gatunkowej - 25 gatunków objętych ochroną ścisłą, 21 gatunków ochroną częściową.

Świat zwierzęcy naszych lasów jest reprezentowany przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa. Gatunkiem silnie zwiększającym swoją liczebność jest bóbr. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaki, kobuza, derkacza, dudka, kosa, muchołówkę małą.

Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka, padalec, żmija, zaskroniec. Z płazów występują m.in. traszki, rzekotka, kumak nizinny.