Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe

Nadleśnictwo Pułtusk informuje o wybraniu oferenta na wykonanie robót remontowych - wymiana dachu wiaty na parkingu Łaś.

Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Klimaland Łukasz Węgiel, Jastrzębia Łąka 05-240 Tłuszcz

 

Zakres robót:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wykonanie nowego dachu konstrukcji drewnianej z pokryciem
  • remont ściany wiaty

Roboty budowlane zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem zasad BHP oraz ochrony środowiska.

Obiekt znajduje się na terenie parkingu przy drodze krajowej nr 61, w lesie koło miejscowości Łaś, wskazane jest zapoznanie się z obiektem na gruncie.

Termin wykonania zamówienia:

Do 15 października 2021 r.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk  oferty, wraz z kosztorysem ofertowym, aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej (odpis z centralnej ewidencji) lub wypis z KRS-u.

Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert:

Nadleśnictwo Pułtusk, ul, Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk, pokój nr 1 (sekretariat) do 26 lipca 2021 r. do godz. 9 00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9 30.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, powinna zawierać wartość  ofertową pełnego zakresu robót podaną wraz z wszelkimi kosztami, włącznie z kosztami pracy sprzętu, dojazdów i noclegów pracowników oraz utylizacji materiałów rozbiórkowych, bez podawania wartości podatku od towarów i usług (cena netto).  

Nadleśnictwo Pułtusk zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Osoby upoważnione do kontaktów:

Specjalista ds. budownictwa  – Andrzej Bartniczak, Tel. 23 692 5490, 602526587

Załączniki: Przedmiar, kosztorys ofertowy, wzór oferty.