Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Pułtusk to jedna z 15 jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej, reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

 

Nadleśniczy - kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego - odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej oraz pracą leśniczych. Ponadto odpowiada za prawidłowość stosowania Prawa zamówień publicznych w zakresie swojego działania.

Główny Księgowy - odpowiada za całość spraw finansowo-księgowych, a w szczególności wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości finansowej oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.

Sekretarz - kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, w tym z budownictwem i remontami oraz gospodarką rolną

Inżynierowie Nadzoru - sprawują kontrolę funkcjonalną w zakresie ustalonym przez nadleśniczego.

Komendant Posterunku Straży Leśnej - kieruje Działem Ochrony Mienia zorganizowanym w Posterunek Straży Leśnej. Do obowiązków Działu  Ochrony Mienia – Strażników Leśnych należy zapobieganie i zwalczanie przestępstw, wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia  nadleśnictwa.


Dział Gospodarki Leśnej – do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej (w tym pomoc w ewakuacji pracowników biura nadleśnictwa), ochrony przyrody i środowiska, łowiectwa, małej retencji, certyfikacji gospodarki leśnej oraz innych działów zagospodarowania lasu: użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych.

Dział Finansowo-Księgowy - do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy prowadzenie całokształtu prac związanych z prowadzeniem księgowości i spraw finansowych.

Dział Administracyjno-Gospodarczy - do zadań Działu Administracyjno – Gospodarczego należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, archiwum zakładowego, prowadzenie ewidencji składników aktywów trwałych i przedmiotów nietrwałych, kart deputatów mundurowych, spraw mieszkaniowych (w tym sprzedaż nieruchomości zabudowanych w trybie art. 40a ustawy o lasach), spraw budowlanych i inwestycyjno-remontowych, transportowych, działalności dodatkowej, melioracji wodnych, turystycznego zagospodarowania lasu, zaopatrywanie w materiały związane z eksploatacją systemu SILP.