Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to obszary objęte ochroną dla zachowania w stanie naturalnym lub mało zmienionym zbiorowisk roślinnych, określonych gatunków roślin i zwierząt, jak też elementów przyrody nieożywionej. Są to obiekty cenne ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych lub krajobrazowych.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, estetyczno-krajoznawcze, historyczne i kulturowe, którego celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie ich polega m.in. na zapewnieniu względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody oraz ich skupienia, chronione prawnie ze względu na szczególne znaczenie naukowe, estetyczne, historyczno-pamiątkowe, czy też swoiste cechy krajobrazu.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne obejmują fragmenty lub pozostałości ekosystemów w stanie umożliwiającym ochronę cennych elementów przyrodniczych - siedlisk i stanowisk gatunków.