Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla

HODOWLA LASU - dział gospodarki leśnej, w którego zakres wchodzą prace związane z: przygotowaniem powierzchni do powstania młodego pokolenia lasu na miejsce wyciętego starodrzewu, sadzeniem lasu i pielęgnowaniem lasu. Sadzenie nowego pokolenia lasu można podzielić na odnowienia i zalesienia.

Odnowienie lasu- polega na posadzeniu sadzonek  na gruncie po wyciętym drzewostanie. 

Odnowienia możemy podzielić na:

- odnowienia sztuczne - sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka

- odnowienia naturalne - zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego   

   sąsiedztwie.

Zalesienie - polega na  posadzeniu sadzonek na gruncie porolnym.  

Nadleśnictwo Pułtusk leży na tarasach pradoliny Dolnej Narwi. Jest to obszar o charakterze  piaszczysto-wydmowym przechodzącym na północy w równinne obszary stanowiące przedpole Pojezierza Mazurskiego. Na terenach leśnych występują liczne bagienka, torfowiska, które wraz siedliskami wilgotnymi i bagiennymi  stanowią około 9 % powierzchni nadleśnictwa. Mimo to pod względem zróżnicowania gatunkowego lasy nadleśnictwa  należą do przeciętnych. Drzewostany trzy i więcej gatunkowe zajmują tylko 24 % powierzchni. Wyraźnie najbogatsze lasy są w Obrębie  Pułtusk gdzie drzewostany wielogatunkowe stanowią 42 % powierzchni, natomiast w Obrębach Różan i Lemany tylko 20%. Warunki klimatyczne (niska roczna suma opadów , amplitudy temperatur, długość trwania okresu wegetacyjnego wynosi około- 210 dni) sprawiają , że w lasach nadleśnictwa nie występuje naturalnie: buk, jodła, świerk, modrzew polski. 

W nadleśnictwie, podobnie jak na całym Mazowszu, najwięcej jest siedlisk borowych. Porastająca je sosna , tworzy na wschód od Narwi charakterystyczny krajobraz Puszczy Białej.

Najżyźniejsze siedliska to lasy mieszane, lasy, olsy i olsy jesionowe. Te bogate obszary pokryte są lasami liściastymi, choć czasami również drzewostanami sosnowymi zajmującymi około 28 % powierzchni nadleśnictwa (przede wszystkim w leśnictwach Lipniki, Wielgolas, Dąbrowa, Bulkowo, Magnuszew).

Pod względem zakresu i rozmiaru prac hodowlanych nadleśnictwo zalicza się  do jednych  z największych w Polsce. Średni wiek drzewostanów - 55 lat wymaga prowadzenia intensywnych cięć pielęgnacyjnych. Co roku na około 190 ha zakładane są nowe uprawy leśne na powierzchniach zrębowych (rębnie zupełne i złożone).