Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ogłoszenie o naborze zew.

Ogłoszenie o naborze zew.

Nabór na wolne stanowisko pracy starszy księgowy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk

ogłasza nabór na stanowisko starszego księgowego

w Dziale Finansowo-Księgowym

 

I. Organizator naboru:

PGL LP Nadleśnictwo Pułtusk ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk

adres mailowy: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl

tel. 23 692 14 65

 

II. Warunki zatrudnienia i określenie stanowiska:

1. Praca na stanowisku starszego księgowego.

2. Miejsce pracy - biuro Nadleśnictwa Pułtusk.

3. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony na 1 rok w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy
    z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

4. Dobre warunki pracy, wynagrodzenie zgodne z zasadami wynagradzania obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe.

5. Świadczenia socjalne i zdrowotne.

6. Możliwość rozwoju zawodowego.

 

III. Zakres wykonywanych zadań kluczowych na stanowisku:

1. Sporządzanie i elektroniczne rozliczanie przelewów oraz codzienna kontrola operacji bankowych.

2. Ewidencja wpłat i wypłat z wyciągów bankowych oraz rozliczanie otwartych pozycji w ATERM.

3. Codzienna kontrola wpłat i zaliczek na zakup drewna.

4. Wstawianie dokumentów KW.

5. Ewidencja Raportów kasowych.

6. Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym faktur zakupu materiałów oraz ewidencja księgowa z uwzględnieniem
    prewskaźnika/prewspółczynnika vat.

7. Uzgadnianie magazynów.

8. Regulowanie płatności ze środków nadleśnictwa w obowiązujących terminach na rzecz kontrahentów, instytucji i osób fizycznych.

9. Księgowanie i rozliczenie faktur ze sprzedaży drewna, najmu, dzierżawy i innych.

10. Kontrola numeracji faktur i faktur korygujących sprzedaży zgodnie z rejestrem sprzedaży i przekazywanie uzgodnionego rejestru do 13-tego dnia po
      danym miesiącu do osoby sporządzającej deklarację VAT.

11. Wystawianie monitów do nieterminowych płatności.

12. Wystawianie not księgowych za opóźnienie w płatnościach.

13. Wysyłanie potwierdzeń sald z kontrahentem.

14. Inwentaryzacja; nadawanie numeracji arkuszom spisowym, wydawanie do spisu oraz nadzór i kompletowanie rozliczonych arkuszy spisowych oraz
      ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.

15. Cechowanie kosztów i przychodów w Księgach Podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wytycznymi PGL LP.

16. Dodatkowym atutem będzie umiejętność naliczania, ewidencjowania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników.

17. Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz Planów rocznych i uzgodnienie danych księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     Szczegółowy zakres czynności ustalony zostanie po zatrudnieniu.

 

IV. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Doświadczenie zawodowe - minimum 2 lata pracy w księgowości w jednostkach organizacyjnych PGL LP lub 4 lata pracy w księgowości w innych
    podmiotach.

3. Wykształcenie - wyższe ekonomiczne, preferowane na kierunku finanse i rachunkowość.

4. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu oprogramowania MS Office.

5. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.

6. Znajomość przepisów ustawy o VAT oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Znajomość Systemu Informacyjnego Lasów Państwowych ATERM i SILPweb.

8. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

9. Rozpoczęcie pracy po zakończeniu rekrutacji

 

V. Pożądane cechy osobowości kandydata:

Komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, kreatywność, dokładność, samodzielność, rzetelność, chęć rozwoju.

 

VI. Dokumenty wymagane fakultatywnie, tj. inne informacje w szczególności o zakończonych:

- studiach podyplomowych,
- kursach,
- szkoleniach oraz innych uprawnieniach przydatnych na stanowisku;

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. CV (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail) opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

4. Kserokopie świadectw pracy i /lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzające
    minimalny staż pracy określony dla stanowiska (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

5. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

6. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne
    stanowisko zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

8. Oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
    na stanowisku starszego księgowego (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy umieścić w zaklejonej kopercie, a na kopercie umieścić napis „Nabór na stanowisko starszego księgowego w Nadleśnictwie Pułtusk”.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 18 października 2021 r. do godz. 12:00 w jeden z poniższych sposobów:

1) poprzez dostarczenie do sekretariatu biura Nadleśnictwa Pułtusk, ul. Bartodziejska 50 w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na stanowisko starszy
    księgowy”;

2) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl oraz andrzej.michalik@warszawa.lasy.gov.pl

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Nadleśnictwa).

 

IX. Tryb postępowania rekrutacyjnego:

1. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:

a) etap I — weryfikacja otrzymanych aplikacji pod względem kompletności dokumentów i spełnienia kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu;

b) etap II – wyłonienie kandydata poprzez ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowę kwalifikacyjną w zakresie weryfikacji wiedzy
    merytorycznej i umiejętności zawodowych;

2. Informacje pozostałe:

a) Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Pułtusk, ul. Bartodziejska 50 w dniu 19 października 2021 r. o godz. 08:00;

b) Dokumenty niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone, nie będą rozpatrywane;

c) Kandydaci, po przeanalizowaniu przez Komisję ofert, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru;

d) O dokładnym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mail w ciągu do 8 dni od dnia
    otwarcia ofert;

e) Nadleśnictwo Pułtusk zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, zakwalifikowanymi do II etapu rekrutacji;

f) Nadleśnictwo nie zwraca kosztów związanych z naborem oraz nie zapewnia mieszkania służbowego;

g) Oferty odrzucone i nieodebrane po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie;

h) Do udzielania informacji w sprawie naboru w PGL LP Nadleśnictwie Pułtusk upoważniony jest pracownik na stanowisku Specjalisty ds. pracowniczych pod
    nr telefonu: 23 692 14 65.
    Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk może unieważnić rekrutację na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny;

i) Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone i te które wpłynęły po czasie będzie można  odebrać osobiście;

j) Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie, bez
   podania przyczyny.

 

Podpisał

Robert Wielkowski
Nadleśniczy