Aktualności Aktualności

Powrót

Lasy niepaństwowe - nadzór nad lasami niepaństwowymi i procedura pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Lasy niepaństwowe - nadzór nad lasami niepaństwowymi i procedura pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Nadleśnictwo Pułtusk sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni ogólnej 8600,2 ha, w oparciu o zawarte porozumienie, w którym został szczegółowo określony zakres powierzonego nadzoru na gospodarką leśną.
Porozumienie z dn. 17 stycznia 2024 r. pomiędzy Starostą Makowskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Pułtusk.

Przepisy prawne dotyczące lasów wszystkich własności (zarówno Lasów Państwowych jak i  niestanowiących własności Skarbu Państwa) reguluje ustawa o lasach z 28 września 1991 roku (Dz.U. 2023 poz. 1356). Zagadnienia związane z lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa ujęte są również w innych ustawach:
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku (Dz. U. 2024 r. poz. 82);
- ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 (Dz. U. 2023 r. poz. 1105);
- ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2023 poz. 1336);
- kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2023 poz. 1610);
- kodeks wykroczeń z 20 maja 1971 (Dz. U. 2023 poz. 2119);
- ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym z 7 czerwca 2001 (Dz.U. 2019 poz. 1097)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2022 poz. 1065);

 

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który może w drodze porozumienia o charakterze umowy cywilno-prawnej, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną nadleśniczym Lasów Państwowych.
 

Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Procedury dla lasów objętych uproszczonym planem urządzania lasu:

1. Właściciel  składa (osobiście  lub drogą pocztową) do nadleśnictwa "wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna". Wniosek musi być  wypełniony i  poświadczony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego (dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa – link poniżej lub w Starostwie Powiatowym). W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.
 
2. Wniosek następnie przekazywany jest do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.

3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".  Procedury dla lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu:

1. Decyzje na pozyskanie drewna na podstawie inwentaryzacji stanu lasu wydaje starosta. W tym celu należy złożyć "wniosek o wydanie w drodze decyzji zezwolenia na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa" (dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa – link poniżej lub w Starostwie Powiatowym). W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.

2. Właściciel  składa (osobiście  lub drogą pocztową) do nadleśnictwa "wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna". Wniosek musi być  wypełniony i  poświadczony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego (dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa – link poniżej lub w Starostwie Powiatowym). W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.

3. Wniosek następnie przekazywany jest do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.

4. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".  

Obowiązki właściciela lasu wynikające z Ustawy o lasach na podstawie art. 13 ust.1

Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:
- zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
- ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
- pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
-przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
- racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
* pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
* pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.


Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań: - - doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
- udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
-wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
- organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu; sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
Dyżury pracowników nadleśnictwa pełniących nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Leśniczy

Miejsce pełnienia dyżuru

telefon

Termin dyżuru

Uwagi

         
         
         
         
         
         
         
         

Michał Orłowski

Kancelaria Leśnictwa Lipniki

606-871-027

dni robocze

według zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

         

Janusz Kaźmierczak

Kancelaria Leśnictwa Kaszewiec

606-871-043

dni robocze

według zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

         

Krzysztof Kubicz

Kancelaria Leśnictwa Wąski Las

603-856-391

dni robocze

według zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

Jan Ślesicki

Kancelaria Leśnictwa Ulaski

500-179-342

dni robocze

według zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

Teresa Marciszonek

Kancelaria Leśnictwa Szkółkarskiego Orzyc

606-761-390

dni robocze

według zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

 


 

Osobą prowadzącą sprawy lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jest st. spec. SL Agnieszka Łempicka, tel. 23 692 14 65, 692 15 64, 692 54 90, 692 54 91 wew. *334; e-mail:  agnieszka.lempicka@warszawa.lasy.gov.pl


Opis taksacyjny lasu

W celu uzyskania opisu taksacyjnego na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, właściciel lasu powinien zwrócić się do:

 - Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki.

 


ZALESIENIA  I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH W  RAMACH PROW 2014-2020 (Podziałanie 8.1)

Beneficjentami poddziałania są rolnicy (osoby fizyczne lub prawne), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O przyznanie pomoc na zalesienie może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer producenta rolnego. O pomocy mogą również ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc obejmuje jedynie koszty założenia uprawy leśnej tzw. wsparcie na zalesienie.

 

Niezbędna dokumentacja w ramach poszczególnych etapów ubiegania się o pomoc

1. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o sporządzenie planu zalesienia sporządzanego przez nadleśniczego:

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działek  widencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającą grunty przeznaczone do zalesienia;

2) materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, wraz z kartą informacyjną, udostępniony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie, - w przypadku braku karty informacyjnej, zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, potwierdzające, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia;

3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;

5) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca:

a) wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone,

b) wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów,

c) wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni

- w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°;

6) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru,

- jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

7) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z:

a) celami ochrony danego obszaru

- jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych

- jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6.

Powyższe dokumenty stanowić będą załączniki do planu zalesienia i wraz z kopią tego planu powinny zostać złożone w Biurze Powiatowym ARiMR.