Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe

Nadleśnictwo Pułtusk informuje o wybraniu oferenta na wykonanie przeglądów okresowy dróg wywozowo-pożarowych oraz miejsc parkingowych w Nadleśnictwie Pułtusk

Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że została wybrana oferta firmy Handel i Usługi Waldemar Skłucki, 06-100 Pułtusk Lipa 4d.

 

 

Zakres robót:

  1. Wykonanie okresowej kontroli – przeglądów rocznych i pięcioletnich  dróg leśnych i miejsc parkingowych zgodnie z art. 62. ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej - protokoły z przeglądu okresowego (roczne i pięcioletnie).

 

Prowadzenie robót musi być realizowane z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

Termin wykonania zamówienia:

Do 30 listopada 2021 r.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk  oferty, aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej (odpis z centralnej ewidencji) lub wypis z KRS-u, parafowany wzór umowy.

Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert:

Nadleśnictwo Pułtusk, ul, Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk, pokój nr 1 (sekretariat) do 15 września 2021 r. do godz. 9 00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30.

Nadleśnictwo Pułtusk zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Osoby upoważnione do kontaktów:

Specjalista ds. budownictwa  – Andrzej Bartniczak, Tel. 23 692 5490, 602526587

Załączniki: wzór umowy, wzór oferty, Wykaz dróg.