Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe

Nadleśnictwo Pułtusk informuje o wybraniu oferenta na wykonanie remontu dachu budynku biurowego Nadleśnictwa Pułtusk

Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że została wybrana oferta firmy Handel i Usługi Waldemar Skłucki, 06-100 Pułtusk Lipa 4d.

 

 

Zakres robót:

1. Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych,

2. Wymiana wkrętów mocujących blachodachówkę,

3. Wykonanie obróbek blacharskich kominów (ściany boczne i czapy),

4. Montaż taśmy kalenicowej pod istniejącymi gąsiorami,

5. Mycie ciśnieniowe połaci dachowej.

Szczegóły i rozmiar robót określone w kosztorysie ofertowym.

Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem zasad BHP oraz  ochrony środowiska.

Budynek znajduje się pod adresem Pułtusk, ul. Bartodziejska 50.

Termin wykonania zamówienia:

Do 16 listopada 2021 r.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk  oferty, wraz z kosztorysem ofertowym, aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej (odpis z centralnej ewidencji) lub wypis z KRS-u, parafowany wzór umowy.

Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert:

Nadleśnictwo Pułtusk, ul, Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk, pokój nr 1 (sekretariat) do 15 września 2021 r. do godz. 9 00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9 30.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, powinna zawierać wartość  ofertową pełnego zakresu robót podaną wraz z wszelkimi kosztami, włącznie z kosztami pracy sprzętu, dojazdów i noclegów pracowników oraz utylizacji materiałów rozbiórkowych, bez podawania wartości podatku od towarów i usług (cena netto).  

Nadleśnictwo Pułtusk zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Osoby upoważnione do kontaktów:

Specjalista ds. budownictwa  – Andrzej Bartniczak, Tel. 23 692 5490, 602526587

Załączniki: Kosztorys ofertowy, wzór umowy, wzór oferty.