Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o naborze wew.

Ogłoszenie o naborze wew.

NK.1101.9.2022

 

W wyniku ogłoszenia o naborze wew. na stanowisko spec. SL ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody, ogłoszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Ogłoszenie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk ogłasza nabór wew. na stanowisko
spec. SL ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody

(umowa na zastępstwo)

 

Organizator naboru

Nadleśnictwo Pułtusk

ul. Bartodziejska 50 , 06-100 Pułtusk

tel. 23 692 14 65, 632 15 64

e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl

 

Tryb prowadzenia naboru

1. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40 Dyrektora RDLP w Warszawie z dnia 26 września 2022 r., znak: DO.101.2.2022.

2. Oferta skierowana jest do osób aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w PGL Lasy Państwowe.

 

Warunki zatrudnienia

1. Zatrudnienie na podstawie umowę o pracę na czas określony – zastępstwo.

2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi zmianami / Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

3. Świadczenia zdrowotne i socjalne.

 

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe leśne. (Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1, Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie).
 2. Obywatelstwo polskie. (Oświadczenie Załącznik nr 3).
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. (Oświadczenie Załącznik nr 3).
 4. Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku. (Oświadczenie Załącznik nr 3).
 5. Niekaralność sądowa za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek. (Oświadczenie Załącznik nr 3).

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania MS Office.
 2. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) i Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 3. Doświadczenie na podobnym stanowisku (w głównej mierze doświadczenie w pracy z dziećmi).
 4. Dobra organizacja pracy.
 5. Dyspozycyjność.
 6. Odpowiedzialność.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Łatwość występowania przed kamerą.
 9. Prawo jazdy kategorii B.
 10. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole.
 11. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 12. Osiągnięcia zawodowe w zakresie edukacji leśnej i promocji.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie ochrony przyrody i ekologii, a w szczególności:
  1) monitorowanie prac prowadzonych w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków,
  2) prowadzenie corocznego monitoringu zwierząt, roślin oraz innych form ochrony przyrody znajdujących się na terenie nadleśnictwa,
  3) tworzenie corocznych zestawień form ochrony przyrody w nadleśnictwie,
  4) koordynowanie działań ochronnych zapisanych w PZO Puszcza Biała PLB140007 oraz Dolina Dolnej Narwi PLB140014,
  5) odpowiedzialność za merytoryczną stronę projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne PGL LP w zakresie kompleksowej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP,
  6) współpraca z RDOŚ oraz innymi organami sprawującymi nadzór nad formami ochrony przyrody,
  7) prowadzenie spraw dotyczących ochrony przyrody w SILP,
  8) wykonywanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej w zakresie ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, a w szczególności:
  a) wyodrębniania obszarów i obiektów ochronnych, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt itp.,
  b) realizacji planów dotyczących urządzenia rezerwatów i obszarów chronionych.

 

 1. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie gospodarki wodnej z wyjątkiem infrastruktury technicznej melioracji wodnych, a w szczególności:
  1) ogół spraw związanych z małą retencją i prawem wodnym,
  2) monitorowanie ważności i prawidłowości realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,

  3) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia przez Leśniczego Szkółkarza Dzienników poboru wód ze studni i z rzeki (ewidencje powinny być prowadzone na bieżąco w formie tradycyjnej i elektronicznej),
  4) pilnowanie by na koniec każdego kwartału Leśniczy Szkółkarz przesłał informacje o poborze kwartalnym wody ze studni do pracownika odpowiedzialnego za sprawozdawczość w tym zakresie (opłaty),

  5) pilnowanie by Leśniczy Szkółkarz prowadził kontrolne pomiary zwierciadła wody w studni z częstotliwością jeden raz w kwartale i wyniki pomiarów zapisywał w książce eksploatacji ujęcia oraz prowadził kontrolne pomiary wydajności eksploatacji studni z częstotliwością jeden raz w roku i wyniki pomiarów zapisywał w książce eksploatacji ujęcia,
  6) do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października (tylko po kwartałach w których była pobierana woda) realizuje zapisy Art. 304 Ustawy Prawo wodne – „1. Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym: 2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska: b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane” to znaczy, że oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego wysyła dane,
  7) Do 1 marca realizuje zapisy Art. 304 Ustawy Prawo wodne – „1. Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym: do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;” to znaczy, że oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego wysyła dane,
  a) Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni na Szkółce Orzyc należy wysłać Załącznik nr 1 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem,
  b) Dla pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Orzyc do organu wydającego czyli do Starosty Makowskiego,
  8) raz w kwartale najpóźniej do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia zgodnie z decyzją (pozwoleniem wodno-prawnym) kontroluje kontrolne pomiary zwierciadła wody w studni,
  9) w czasie uruchamiania deszczowni kontroluje kontrolne pomiary wydajności eksploatacji studni.

  3. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa, a w szczególności:
  1) opracowywanie sprawozdania i raportów w zakresie edukacji leśnej oraz archiwizowanie dokumentacji,

  2) przygotowywanie materiałów promocyjnych Nadleśnictwa,
  3) organizowanie i udział w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa,
  4) opracowywanie programów i planów działań edukacyjnych w nadleśnictwie,
  5) organizowanie szkoleń i warsztatów  z zakresu edukacji leśnej,
  6) monitorowanie na bieżąco infrastruktury edukacyjnej nadleśnictwa,
  7) aktualizowanie  internetowych komunikatorów społecznościowych.

  4. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie promocji i reklamy w nadleśnictwie.


  5.Prowadzenie spraw związanych z turystycznym zagospodarowaniem lasu, a w szczególności:
  1. realizowanie zadań w zakresie turystycznego zagospodarowania lasu dla celów rekreacji i  wypoczynku w nadleśnictwie,
  2. monitorowanie na bieżąco stanu infrastruktury turystycznej w nadleśnictwie,
  3. funkcjonowanie systemu SILP w zakresie swoich kompetencji oraz sprawdzania zgodności zapisów dokumentów analogowych z danymi wprowadzonymi do SILP,
  4. kontrolowane i weryfikowanie wniosków do sporządzania planów z zakresu gospodarki leśnej, co do celowości wykonawstwa i optymalizacji wyboru wariantu ekonomicznego,
  5. kontrolowanie prawidłowości sporządzania i kompletności planów pod względem rzeczowym i finansowym,
  6. kontrolowanie realizacji zadań gospodarczych,
  7.  kontrolowanie przestrzegania terminów sporządzania i przekazywania dokumentów wynikających ze sprawozdawczości, instrukcji lub zarządzeń.

   Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

   Wymagane dokumenty
   1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
   2. List motywacyjny.
   3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy). (Zgodność z oryginałem potwierdzona własnoręcznym podpisem kandydata na kserokopii)
   4. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 1 podpisany przez Kandydata).

   5. Oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej – klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy (załącznik nr 2 podpisany przez Kandydata), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   6. Oświadczenie kandydata na wolne stanowisko pracy (załącznik nr 3 podpisany przez Kandydata).

   Kompletną ofertę wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail, należy złożyć osobiście w sekretariacie nadleśnictwa w godzinach od 07:00  do 15:00 lub przesłać pocztą tradycyjną w formie papierowej na adres: Nadleśnictwo Pułtusk ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty SL ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody” w terminie do 13 stycznia 2023 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do nadleśnictwa. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Pułtusk). Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane, ani zwracane. Zostaną one komisyjnie zniszczone po rozstrzygnięciu naboru, podobnie jak dokumenty osób nie zakwalifikowanych. Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że po przeprowadzeniu formalnej oceny ofert na rozmowę kwalifikacyjną będą zaproszeni wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne, pozostałe osoby składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o odrzuceniu oferty bez podania uzasadnienia. Po zakończonej rekrutacji, w terminie 2 tygodni dokumenty aplikacyjne odrzucone na każdym z etapów postępowania rekrutacyjnego, pozostaną do odbioru w siedzibie Nadleśnictwa Pułtusk, a w przypadku nieodebrania zostaną trwale zniszczone lub usunięte.

   Nabór na w/w stanowisko może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
   W naborze mogą brać udział pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.


                                                                                                                      Podpisał
                                                                                                               Robert Wielkowski
                                                                                                                    Nadleśniczy