Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja o terminie zabiegu ratowniczego i ochronnego techniką agrolotniczą

Informacja o terminie zabiegu ratowniczego i ochronnego techniką agrolotniczą

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk z dnia 09 maja 2024 r. w sprawie organizacji zabiegu ratowniczego i ochronnego techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia zagrożenia trwałości lasu w 2024 roku w ramach ograniczania zagrożeń ze strony szkodników pierwotnych (strzygonia choinówka, brudnica mniszka) na obszarze Leśnictw Jurgi i Kaszewiec, działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2024 roku:


Zawiadamiam


o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność gąsienic strzygoni choinówki i brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Pułtusk Leśnictw Jurgi i Kaszewiec stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie, położonych w zasięgu terytorialnym: gminy Różan i Goworowo.
Łączna powierzchnia zabiegu wynosi: 1 255,50 ha LP.
Zabieg ratowniczy zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Confirm, i środków pomocniczych (adiuwantów) Ikar 95 EC, AD-OIL 95 EC, OLEO 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia wymienionych środków zawierają załączone etykiety – instrukcje stosowania.

Nazwa środka ochrony roślin Confirm Ikar 95 EC, AD-OIL 95 EC,
OLEO 95 EC
Rodzaj insektycyd adiuwant
Nazwa i zawartość
substancji aktywnej
tebufenozyd związk z
grupy pochodnych diacylohydrazyn 240g/l
olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej
zawierający węglowodory parafinowe) - 95%
Określenie toksyczności
dla ludzi
szkodliwy - działa szkodliwie przez drogi
oddechowe i po połknięiu
działa drażniąco na oczy
Określenie toksyczności
dla organizmów wodnych
działa szkodliwie na organizmy wodne,
może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Określenie toksyczności dla pszczół    
Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) RUNO LEŚNE - 14 DNI NIE DOTYCZY
Okres prewencji dla pszczół NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
Okres prewencji dla ludzi 7 DNI NIE DOTYCZY
Okres prewencji dla zwierząt NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

 

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia wymienionych środków zawierają załączone etykiety - instrukcje stosowania.
Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo umieszczone tablice ostrzegawcze z napisem:
„ZAKAZ WSTĘPU DO LASU ZABIEGI GOSPODARCZE, RATOWNICZE I OCHRONNE ZABIEGI AGROLOTNICZE W TERMINIE OD DNIA ………2024 R. DO DNIA ……..2024 R.
ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. (DZ.U. Z 2024 POZ. 530).


NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA PUŁTUSK
Nadleśnictwo Pułtusk
ul. Bartodziejska 50
06-100 Pułtusk
(23) 692-14-65


Jednocześnie Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do Urzędu Gminy w Różanie, Urzędu Gminy w Goworowie i innych organizacji o włączenie się do akcji informacyjnej w odniesieniu do miejscowej ludności.
Oprysk będzie wykonywany w okresie pomiędzy 13 maja a 31 maja 2024 r. (w zależności od warunków atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty).
W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Pułtusk, telefon (23) 692-14-65 e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl
Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.


Z poważaniem,

Tomasz Baranowski
Zastępca  Nadleśniczego

 

Wg rozdzielnika:
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 00-716
Warszawa
4. Delegatura WIOŚ w Ostrołęce, ul. Targowa 4, 07-412 Ostrołęka
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Stanisława
Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa
6. Oddział WIORiN w Makowie Mazowieckim, ul. Osiedla Bazar 15, 06-200 Maków Mazowiecki
7. Oddział WIORiN w Ostrołęce, ul. gen.Augusta Fieldorfa „Nila” 15 lok. 66B, 07-412 Ostrołęka.
8. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki.
9. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. gen. J.Bema 5, 07-410 Ostrołęka.
10. Urząd Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
11. Urząd Gminy w Różanie, ul. Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan.
12. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce, ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka.
13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 31, 06-200 Maków Mazowiecki.
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki.
15. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce ul. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka.
16. Przychodnia Lekarska Vita-Med, ul. Księdza Stanisława Dulcz 1B, 07-440 Goworowo.
17. NZOZ Centrum Medyczne w Różanie, ul. Gdańska 2, 06-230 Różan.
18. Komenda Powiatowa Policji w Ostrołęce, ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka.
19. Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków
Mazowiecki.
20. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce, ul. Składowa 8, 07-410 Ostrołęka.
21. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 7, 06-200
Maków Mazowiecki
22. Regionalny Związek Pszczelarzy Północnego Mazowsza w Ciechanowie, Pułtusk ul.
Daszyńskiego 19, 06-100 Pułtusk.
23. Kurpiowsko-Mazowiecki Związek Pszczelarzy w Ostrołęce, ul.Sienkiewicza 28, 07-410
Ostrołęka.
24. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie, ul.Ligonia 23, 01-498 Warszawa.
25. Mazowiecki Związek Pszczelarzy w Warszawie, ul. Kiernozka 24, 99-400 Łowicz.
26. Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce, ul. Berka Joselewicza 1,
07-410 Ostrołęka
27. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
28. Redakcja Tygodnika Ostrołęckiego, ul. Gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 2a, 07-410 Ostrołęka.
29. ZO PZŁ w Ostrołęce, Stepna-Michałki ul. Brzozowa 7, 07-415 Olszewo-Borki.
30. Koło Muflon, ul.Tylżycka 11/19; 01-656 Warszawa.
31. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ul.Grochowska 278, 03-841
Warszawa.
32. Zespól Ochrony Lasu w Łodzi, ul. J. Matejki 16, 91-402 Łódź.
33. Nadleśnictwo Pułtusk, ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk.
34. Sołtys wsi Goworowo
35. Sołtys wsi Kaszewiec gm. Różan


Załączniki
1. Mapa z zaznaczonym terenem objętym opryskiem
2. Etykieta-instrukcja dotycząca preparatu Confirm
3. Etykieta-instrukcja dotycząca preparatu Ikar 95 EC